Institutul de Studii Financiare este atestat de către A.S.F. ca organism de formare profesională, conformAtestat

Metodologia de desfăşurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională_Piață de capital

 

 

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
– CONSULTANŢI DE INVESTIŢII
TEMATICĂ:

Modul I: Evaluarea şi clasificarea clienţilor conform cerinţelor MiFID II
•    Clasificarea clienților în funcție de experiența și expertiza acestora conform cerințelor MIFID
•    Gradele de protecție oferite de cele trei categorii MIFID
•    Condițile de clasificare MIFID  și renunțarea la clasificările ințiale

Numar de ore: 1,5 ore / modul I și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă


Modul II: Cerinţe de protecţie a investitorilor conform MiFID şi PRIIP’s
•    Personalul implicat în activitatea de furnizare de informații cu privire la instrumentele financiare, cât și consultanții de investiții financiare, vor înțelege și vor avea în vedere oferirea de informații clare și precise în legătură cu instrumentele financiare
•    Furnizarea de produse și servicii de investiții financiare adecvate profilului de client

Numar de ore: 1,5 ore / modul II și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul III: Instrumentele financiare vizate de MIFID II
•    Clasificarea instrumentelor financiare conform MIFID II și riscurile asociate acestora
•    Tipurile de servicii financiare
•    Ce reprezintă un ordin și tipurile de ordine de tranzacționare
•    Riscurilor asociate anumitor tipuri de Instrumente Financiare

Numar de ore: 1,5 ore / modul III și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul IV: Clasificarea clientilor și protecția investitorilor
•    Prezentarea și definirea celor trei categorii de clienți MIFID
•    Informațiile oferite celor trei categorii de clienți
•    Informațiile privind instrumentele financiare și strategiile de investiții propuse
•    Furnizarea informațiilor referitoare la costuri și cheltuieli

Numar de ore: 1,5 ore / modul IV și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul V: MIFID II - din perspectiva funcţiei de conformitate
•    Cadrul Legislativ MIFID
•    Condițile de autorizare a ofițerului de conformitate
•    Atributiile  și  responsabilitățile ofițerului de conformitate
•    Condițile de desfășurare a funcției de conformitate
•    Tranzacțiile persoanelor relevante
•    Ce sunt conflictele de interese și cum pot fi evitate

Numar de ore: 1,5 ore / modul V și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul VI:  Executarea și raportarea tranzacțiilor catre autoritătile competente
•    Cerința de raportare și cui se aplică această cerință
•    Ce reprezintă o tranzacție în sensul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014
•    Ce nu reprezintă o  tranzacție în sensul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014
•    Elementele unui ordin de tranzacționare conform cerințelor MIFID II

Numar de ore: 1,5 ore / modul VI și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul VII: Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar
•    Serviciile de investiții financiare oferite clienților conform cerințelor MIFID II;
•    Informațiile solicitate clienților în vederea efectuării testului de Oportunitate și a Adecvării;
•    Obligatiile firmei de investiții care oferă servici de investiții financiare;

Numar de ore: 1,5 ore / modul VII și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă


Modul VIII: Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților
•    Protecţia investitorilor şi transparenţa informațiilor
•    Obligatiile societății de intermediere financiară în ceea ce priveste protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților;
•    Conținutul  informațiilor referitoare la instrumentele financiare și fondurilor clienților;
•    Adoptarea de masuri în vederea  prevenirii utilizării neautorizate a instrumentelor financiare ale clienților în cont propriu sau în contul oricărei alte persoane.
•    Obligațiile persoanei responsabile cu  chestiuni legate de îndeplinirea de către societatea de intermediere financiară a obligațiilor  de protejare a instrumentelor financiare și a fondurilor clienților.

Numar de ore: 1,5 ore / modul VIII și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul IX: Managementul Riscului

•    Managementul riscului de piata și de lichiditate
•    Riscul de piață
•    Managementul riscului pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix
•    Managementul riscului operațional

Numar de ore: 1,5 ore / modul IX și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

Modul X: Informații privilegiate și Abuzul pe piață

•    Ce este abuzul pe piață?
•    Informațiile privilegiate
•    Manipularea pieței

Numar de ore: 1,5 ore / modul X și va fi echivalat cu 1,5 ore de formare profesională continuă

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE LECTORILOR:

Adrian CODIRLAȘU

Este un profesionist cu peste 20 de ani de experienta in sistemul financiar. Domnul Adrian Codirlașu deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 8 ani in managementul riscului si de cinci ani ca Senior Options Dealer in sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul cărora predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului. În ultimii 10 ani domnul Codirlașu a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Preşedintele acestei asociaţii. Din decembrie 2015 Adrian Codirlașu este președintele CFA Romania. Între 2011-2013 a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, domnul Adrian Codirlașu a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.

 

Maria PÎRVU

Ocupă poziţia de Expert Conformitate în cadrul Bancii Comerciale Romane, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de  Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

În perioada martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în Advisory în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii, atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii, atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital, cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Doamna Maria Pîrvu este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

 

Radu TOIA

Consilier în cadrul ASF. Lector ISF şi AAF. Fost Director Executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), fost membru în Colegiul de Coordonare al Entităţii de Soluţionare Amiabilă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), fost administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), fost Vicepreședinte al Sif Transilvania, fost Director in cadrul CNVM şi ASF. Domnul Radu Toia deține peste 20 ani de experienţă în domeniul pieței de capital.

 

REGULI PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
A PERSONALULUI CARE PRESTEAZA SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN NUMELE UNEI SOCIETĂȚI DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE SAU INSTITUȚII DE CREDIT

 

1.Conform prevederilor legale în vigoare, formarea continuă minimă este de 15 ore anual pentru:

 1. persoanele fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018,
 2. persoanele fizice care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018

 

2.Programul de formare profesională continuă al Institutului de Studii Financiare, denumit in continuare ISF, au în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3)  şi se desfăşoară în oricare dintre următoarele forme:

 1. cursuri la sală;
 2. cursuri în sistem online (sistemul e-learning)

 

3. DEZVOLTARE PROGRAME. In elaborarea tematicii programelor de formare, ISF are în vedere includerea cel puțin a următoarelor elemente:

 1. modificările legislative;
 2. schimbările intervenite în regulile aplicabile operațiunilor desfășurate pe piață care au incidență asupra activității desfășurate;
 3. schimbările intervenite la produsele oferite investitorilor

 

Fiecare program este dezvoltat şi avizat intern de Consiliul Ştiinţific al ISF care urmăreşte modul în care obiectivele de învăţare propuse de lectori sunt atinse prin tematica propusă.

 

In vederea conformării cu cerințele de la pct. 17/18 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor, ISF oferă posibilitatea participării la programe de formare continuă modularizate (ţinând cont de interesul participantului).

 

4. PROMOVARE. Programele de formare profesională continuă sunt popularizate pe pagina ISF. Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate şi pe teme de pregătire profesională.

 

5.DESFASURARE. Persoanele interesate au obligaţia de a solicita în scris înscrierea la programul de formare profesională continuă, sub forma unui formular de înscriere online, care va conține informații legate de:

 1. numele şi prenumele persoanei participante şi CNP;
 2. calitatea/funcţia persoanei pe piaţa de capital;
 3. tipul şi perioada cursului;
 4. numărul de ore efectuate conform prezentului regulament;
 5. perioada pentru care s-a efectuat programul de formare profesională continuă.

 

În cazul programelor de formare profesională continuă în sistem online, ISF pune la dispoziţia persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferinţă) între lectori şi persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe bază de user şi parolă la platforma web), cu facilităţi simultane de video, tablă, chat public (vizualizat de toţi participanţii) şi cu opţiunea întrebări/răspunsuri. Participantul la programul de formare profesională continuă în sistem online trebuie să deţină o cameră web. În acest sens, participantul va da o declaraţie de confirmare semnată şi datată. Conectarea la sistemul online şi relaţiile dintre participant şi lector vor respecta prevederile de confidenţialitate existente în legislaţia naţională.

 

6.FINALIZARE. La finalul programului de formare profesională continuă desfăşurat conform Regulamentului ASF nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, şi completat de prevederile Regulamentului 17/7/2018 consolidat, participanţii au obligaţia de a susţine un examen de promovare.

Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă pot repeta examenul în cadrul unui alt program de formare profesională continuă cu aceeaşi tematică sau cu o altă tematică, caz în care vor fi examinaţi din tematica programelor urmate de aceştia.

 

7. ARHIVARE.ISF centralizează şi arhivează în baza de date proprie , cu respectarea principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal, informaţii despre situaţia persoanelor care au participat la cursurile de formare profesională continuă /e-learning.

Evidența referitoare la persoanele care au participat la programe de dezvoltare/actualizare a  cunoștințelor și competențelor este anuală şi poate fi pusă la dispoziţia ASF, la cerere.

TARIF CURS:

180 Ron (fara TVA)

RECOMANDARI LEGISLATIVE:

Legislația europeană:

 • Directiva  2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)
 • Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)
 • Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile . 
 • Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate
 • Regulamentul delegat (UE) 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare 
 • Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare
 • Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare
 • Directiva (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare 
 • GHID ESMA  privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II 
 • GHID ESMA privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II
 • Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)
 • Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei
 • Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Legislația națională:

 • Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și Regulamentul comun ASF/BNR nr. 10/4/2018 care asigură transpunerea Directivei 593/2017
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
 • Regulamentul nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii
 • Regulamentul nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare
 • Regulamentul nr.1/ 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
 • Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile cu valori mobiliare

Alexander, C., Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons, 2001, Fabozzi, F.J., The Handbook of Fixed Income Securities, McGraw-Hill, 2001, Hull, J., Options, Futures, and other Derivatives, Prentice Hall, 2006, Jorion, Ph., Value at Risk, McGraw-Hill, 2000