27 Iulie 2022

Ca urmare a aprobării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Finaciară în ședința din data de 06.07.2022 a Procedurii de obținere a definitivatului în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări, denumită în continuate Procedură, ISF anunță demararea, din data de 29.07.2022, a procesului de selecție în vederea avizării evaluatorilor de competențe pentru ocupația distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat, în acord cu prevederile Capitolului II, punctele 3 și 4 din procedura mai sus precizată.

Procedura poate fi consultată pe site-ul ISF la adresa:  https://www.isf.ro/ro/distribuitor-asigurari-sisau-reasigurari-cu-definitivat

La procesul de selecție pentru poziția de evaluator de competențe pentru ocupația distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat, pot participa persoane din domeniul asigurărilor care îndeplinesc următoarele cerințe:

a. Nivel de studii: studii superioare de licenţă promovate cu diplomă de licență;

b. Experienţă de lucru necesară: minimum 10 ani experienţă profesională în domeniul asigurări și/sau reasigurări, pe posturi ce necesită studii superioare, din care cel puțin 5 ani de experiență profesională într-o funcție de conducere;

c. Studii şi/sau experienţă privind evaluarea competenţelor profesionale: Evaluator de competențe profesionale (Cod COR 242405) sau cadru didactic universitar (minimum lector) cu vechime cumulată de minimum 5 ani într-o instituție de învățământ superior și/sau într-o funcție de conducere în domeniul asigurări și/sau reasigurări.

Documentele, prin care se probează îndeplinirea cerințelor, sunt indicate la subpunctul 4.1. din procedură, acestea fiind:

1. Cerere pentru înscrierea la procesul de selecție și avizare pentru poziția de evaluator de competenţe pentru distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat, în cadrul DEE, model conform Anexa nr.1_Cerere de inscriere_selectie _avizare_evaluator competente_Definitivat;

2. Copia actului de identitate, document valabil la data cererii;

3. Curriculum Vitae, redactat în limba română, în format Europass, din care să reiasă aspecte relevante privind activitatea profesională în domeniul asigurărilor și experiența profesională de cel puțin 10 ani în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, pe posturi ce necesită studii superioare, din care minimum 5 ani experiență într-o funcție de conducere;

4. Copia diplomei de licență sau atestatul eliberat de autoritatea română competentă prin care se recunosc și/sau echivalează în România studiile absolvite în străinătate, în cazul în care actul de studii a fost obținut în altă țară decât România, însoțit de copia documentului certificat de deținător prin semnătură olografă;

5. Unul din următoarele documente: i. Copia certificatului de absolvire a programului de perfecționare Evaluator de competențe profesionale (Cod COR 242405); ii. Document (adeverință) din care să reiasă vechimea cumulată de minimum 5 ani în calitate de cadru didactic (minimum lector) într-o instituție de învățământ superior; și/sau iii. Document din care să reiasă ocuparea unei funcții de conducere, pe o periodă de cel puțin 5 ani, în domeniul asigurări și/sau reasigurări.

6. Copia documentelor, după caz: carnet de muncă, adeverințe de vechime în muncă, raport REVISAL, extras contracte de management/mandat, din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de cel puțin 10 ani în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, pe posturi ce necesită studii superioare, din care minimum 5 ani experiență întro funcție de conducere;

7. Scrisori de recomandare prin care se probează buna reputație și experiența profesională a solicitant Documentele se salvează într-un singur document în format .pdf, cu denumirea nume.prenume solicitant, care sunt încărcate în secțiunea Contul meu din Platforma ISF, cu înscrierea în Registrul Evaluatorilor de Competențe și achitarea taxei aferente, conform indicațiilorului în domeniul de referință.

Pentru realizarea înscrierii, documentele solicitate sunt salvate de candidat într-un singur document în format .pdf, cu denumirea nume.prenume, și apoi încărcate în secțiunea Contul meu din Platforma ISF, conform indicațiilor de la punctul 8. Înscrierea în vederea obținerii avizării pentru poziția de evaluator de competențe profesionale din Ghidul de utilizare al platformei ISF. (https://www.isf.ro/sites/default/files/2021-06/Ghid%20de%20utilizare%20Platform%C4%83%20ISF_utilizator%20Candidat_02062021_2.pdf)

 

După verificarea documentelor de înscriere, persoanele eligibile susțin un interviu de evaluare profesională, conform subpunctului 4.3 din Procedură. Interviul are loc în prezența unei comisii formată din: un membru al conducerii ISF, un membru al Consiliului Științific al ISF și o persoană cu o vastă experiență în domeniul asigurări și/sau reasigurări, selectată conform punctului 2. din Procedură. 

 

Pentru orice alte situații sau clarificări, cei interesați pot transmite solicitări pe adresa: suport.examinari@isf.ro.

image