11.04.2024 - 11.04.2024
Trainer
Radu Toia
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează personalului din cadrul firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit care oferă informații clienților în legătură cu produse de investiții, servicii de investiţii sau servicii auxiliare.

Obiectivele cursului

În urma participării la acest program cursanții vor înțelege:
• caracteristicile, riscul și particularitățile cheie ale produselor de investiții puse la dispoziție prin intermediul firmei, inclusiv orice implicații fiscale generale și costuri care vor fi suportate de către client în contextul tranzacțiilor. Trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când se oferă informații în legătură cu produse caracterizate ca având un grad mai ridicat de complexitate; 
• valoarea totală a costurilor și a cheltuielilor care vor fi suportate de către client în contextul tranzacțiilor cu un produs de investiții sau cu servicii de investiții ori servicii auxiliare; 
• caracteristicile și sfera de aplicare a serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare; 
• modul de funcționare a piețelor financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții cu privire la care aceștia oferă informații clienților; 
• impactul valorilor economice, al evenimentelor naționale/regionale/globale asupra piețelor și asupra valorii produselor de investiții cu privire la care aceștia oferă informații; 
• diferența dintre scenariile de performanță trecută și cele de performanță viitoare, precum și limitele de previzionare; 
• aspecte legate de abuzul de piață și combaterea spălării banilor; 
• cum se evaluează datele care sunt relevante pentru produsele de investiții cu privire la care oferă informații clienților, cum ar fi documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare; 
• structurile de piață specifice pentru produse de investiții cu privire la care oferă informații clienților și, dacă este cazul, locurile de tranzacționare sau existența unor eventuale piețe secundare; 
• cunoștințele elementare despre principiile de evaluare pentru tipul de produse de investiții în legătură cu care se oferă informații.

Tematica

1.Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare privind protecţia investitorului
• Reglementări europene și naționale în domeniu 
• Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor personalului angajat
• Asigurarea conformității
2.Privire de ansamblu asupra pieţelor financiare 
• Structura sistemului monetar – financiar
• Componentele pieţei de capital din România
• Caracteristicile piețelor administrate de Bursa de Valori București S.A.
3. Principalele produse de investiţii – caracteristici şi riscuri asociate
• Acţiuni
• Obligațiuni
• Instrumente ale pieței monetare
• Unități de fond
• Taxare 
• Exemple de investiții
• Instrumente financiare complexe (contracte futures, opțiuni, produse structurate)
4. Managementul relației cu clienții
• Clasificarea clienților
• Evaluarea gradului de adecvare a serviciului sau a instrumentului financiar
• Politica de executare a ordinelor
• Protejarea instrumentelor financiare sau a fondurilor clienţilor
• Înregistrarea convorbirilor telefonice, a comunicaţiilor electronice şi a schimburilor de date
• Costuri și cheltuieli în legătură cu stimulentele
• Informaţii privind comisioanele și tarifele
• Guvernanța produsului
• Conduita în vânzări
• Conflictele de interese
• Politicile și practicile de remunerare (exemplificare)
5. Noțiuni privind abuzul pe piață

Investiție

Investiția include acces online la suport de curs timp de  6 luni de zile de la data acordării accesului, suport din partea ISF pe perioada parcurgerii cursului ( contact email: training@isf.ro ) și diploma de participare.

Detalii curs

Cursul, cu desfășurare online asincron, obiectivul principal al acestui program este reprezentat de dobândirea de cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor necesare personalului care oferă clienţilor informaţii în legătură cu produse de investiții, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, conform prevederilor Directivei UE 65/2014 (MiFID II) și Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 

Acest tip de curs acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!

Nr. de ore
16
Detalii Trainer

Radu Toia este în prezent Șef Serviciu Autorizare-Monitorizare Intermediari și Instituții de Piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și activează ca lector pentru ASF, ISF și AAF. Radu are o experiență profesională de cca 25 de ani în domeniul pieței de capital, dobândită ca director în cadrul CNVM/ASF, vicepreședinte executiv al SIF Transilvania SA, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), membru în Colegiul de Coordonare al SAL-FIN și administrator independent al Bursei de Valori București (BVB).

Preț cu TVA
535.5 RON
Înscrie-te la curs