24.04.2024 - 26.04.2024
Trainer
Niculescu Maria
Tip curs
Sală
Grup țintă

Cursul se adresează unei game largi de profesionişti cu responsbilităţi în managementul şi guvernanţa marilor companii (cotate sau nu la bursa de valori),  IMM-urilor cotate la bursa de valori, IMM-urilor situate pe lanţul de valoare al marilor grupuri, companiilor de asigurări, SIF-urilor şi SAI-urilor: 
- Manageri;
- Directori de departament (marketing/comunicare, strategie, dezvoltare durabilă);
- Analişti ESG, analişti de portofolii; 
- Consultanţi; 
- Auditori; 
- Experţi în dezvoltarea durabilă.
Cursul se adresează, de asemenea, membrilor Consiliilor de administratie, de conducere și supraveghere, care, potrivit legii, au responsbilitatea colectivă de a se asigura că raportul privind durabilitatea este întocmit conform exigenţelor legale. Totodată, acest curs este de o mare utilitate şi pentru responsabilii organizaţiilor societăţii civile care au misiuni în domeniul dezvoltării durabile. 
 

Obiectivele cursului

Programul va asigura sensibilizarea participaţilor cu privire problematica raportării de durabilitate şi va contribui la îmbogăţirea competenţelor acestora de a:
- Conceptualiza aspectele legate de raportarea de durabilitate;
- Cunoaşte reglementările europene şi naţionale privind raportarea de durabilitate; 
- Operaţionaliza şi aplica noile exigenţe de raportare în practica profesională, după caz; 
- Pregăti dispozitivele interne de raportare de durabilitate; 
- Pregăti sau, după caz, colecta informaţiile de durabilitate;
- Organiza procesul de evaluare a materialităţii/semnificaţiei aspectelor/informaţiilor privind durabilitatea;
- Contribui la elaborarea declaraţiei privind durabilitatea;
- Analiza şi interpreta informaţiile din declaraţia privind durabilitatea;
- Conecta informaţiie din declaratia de durabilitate cu cele din situaţiile financiare;
- Exercita raţionamentele profesionale în evaluările de materialitate şi în fundamentarea deciziilor, cu privire la aspectele de durabilitate şi informaţiile ce vor fi incluse în declaraţia privind durabilitatea. 
 

Tematica

1.Cadrul reglementar european şi naţional privind raportarea de durabilitate 
- Principalele reglementări europene privind transparenţa în materie de durabilitate;
- Concepte de bază privind durabilitatea şi raportarea de durabilitate: investiţii/activităţi durabile, activităţi eligibile/aliniate la Taxonomia verde; activităţi de tranziţie şi de facilitare; aspecte de durabilitate; impacturi, riscuri şi oportunităţi; lanţ valoric etc.;
- Punctele cheie ale proiectului de Ordin al MFP pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea.

2.Declaraţia privind durabilitatea: exigenţe de întocmire şi publicare  
- Obligativitatea declaraţiilor de durabilitate: întreprinderi vizate, termene, responsbilităţi;
- Baza generală de întocmire a declaraţiei privind durabilitatea;
- Principii şi reguli de elaborare: privire de ansamblu;
- Conţinutul şi structura declaraţiei privind durabilitatea;
- Prezentare succintă a celor patru părţi ale declaraţiei privind durabilitatea.
 
3.Conformitatea informaţiilor din declaraţia privind durabilitatea cu Standarele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS/ European Sustainability Reporting Standard)
- Arhitectura ESRS: conţinutul şi interesul diferitelor categorii de standarde;
- Exigenţele standardelor transversale ESRS1 (Cerinţe generale) şi ESRS 2 (Prezentări de informaţii cu caracter general);
- Standardele tematice: privire de ansamblu referitoare la arhitectura şi exigenţele acestora.

4.Procesul de evaluare a materialităţii/ semnificaţiei în materie de durabilitate 
4.1.Principiul dublei materialităţi
- Materialitate şi dubla materialitate (financiară şi de impact);
- Explicarea conceptelor;
- Implementarea dublei materialităţi;
4.2.Procesul de identificare a impacturilor, riscurilor şi oportunităţilor semnificative
- Etapele procesului de identificare şi evaluare;
- Criterii de evaluare a materialităţii/semnificaţiei de impact şi a semnificaţiei financiare;
- Evaluarea impacturilor, riscurilor şi a oportunităţilor (IRO) semnificative;
- Lista IRO legate de aspectele de durabilitate semnificative;
4.3.Evaluarea materialităţii/semnificaţiei informaţiilor şi stabilirea informaţiilor de raportat

5.Conectivitatea informaţiilor din declaraţia privind durabilitatea cu informaţiile din raportul financiar 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare

Detalii curs

În noiembrie 2023, Ministerul Finanțelor (MF) a publicat un proiect de Ordin pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. Acesta transpune Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind raportarea de durabilitate de către întreprinderi (Directiva CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). 
Anul 2024 este primul an pentru care se va face raportarea de durabilitate de către anumite categorii de întreprinderi. Elaborarea declaraţiei privind durabilitatea este rezultatul unui proces complex, care cuprinde o serie de aspecte de noutate pe planul principiilor, al conţinutului şi al modului de identificare și raportare a informaţiilor, al verificării şi asigurării acestora. Acest proces trebuie pregătit cu rigurozitate prin mobilizarea expertizei interne şi, după caz, externe şi printr-un dialog constructiv cu toate părţile interesate, situate pe diferite verigi ale lanţului valoric al întreprinderii. 
Un prim pas în cadrul acestui proces îl constituie cunoaşterea reglementărilor naţionale şi europene în materie de raportare de durabilitate, înţelegerea exigenţelor şi acomodarea cu spiritul acestora, selecţionarea din multitudinea de exigenţe a celor cu incidenţă asupra întreprinderii în cauză, respectiv utilizarea lor pentru elaborarea unei foi de parcurs a viitorilor paşi ai procesului de raportare privind durabilitatea.  

Programul se va desfasura in perioada :

  • 24 aprilie 2024 – 4 ore  intrevalul orar 09.00-13.00
  • 26 aprilie 2024 – 4 ore  intervalul orar 10.00-14.00
Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Maria NICULESCU, profesor universitar, conducător de doctorat în specialitatea „contabilitate” în România, profesor asociat sau invitat la diverse universități francofone, printre care Conservatorul Național de Arte și Meserii (Cnam) Paris, Universitatea din Liège (HEC), Universitatea din Orléans, IAE/Universitatea din Nantes, Universitatea Lyon 2 Lumière. Practician cu o bogată experienţă naţională şi internaţională în domeniul managementului şi dezvoltării. Co-inițiator și director adjunct al Catedrei UNESCO "Strategia pentru dezvoltarea țărilor în tranziție" (1996-2002) şi Director (1994-2002) al Institutului Național de Dezvoltare Economică (INDE) în cadrul ASE Bucureşti şi Cnam Paris. Director al Direcției de cooperare economică şi dezvoltare durabilă a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) Paris și Reprezentant Permanent al OIF pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles (2002-2010). Director şi profesor universitar la Școala Superioară a Francofoniei pentru Administrație ş Management de la Sofia (2013-2019). Autor și co-autor de cărți şi manuale în limba română și franceză în economie, analiză şi diagnostic financiar, analiză strategică şi strategie de întreprindere, epistemologia cercetării, economie socială etc, a numeroase articole și studii științifice în strategie, analiză financiară, informaţii nefinanciare, teorii financiare etc,  membru în comitete editoriale ale unor reviste internaţionale. Iniţiator al unor programe naţionale şi internaţionale de cooperare universitară şi de cooperare economică, s-a orientat în ultimii ani spre  finanţele durabile, economia socială şi dezvoltarea durabilă conducând lucrări de cercetare sau activând ca expert în proiecte europene şi /sau fracofone. 

Locatie
Str. Popa Petre nr.24, sector 2
Preț cu TVA
525 RON
Înscrie-te la curs