23.04.2024 - 24.04.2024
Trainer
Laura Obreja Brasoveanu
Tip curs
Online
Grup țintă

Beneficiari direcţi precum şi persoane a căror activitate este adiacentă. – de menţionat nivelul de experienţă necesar pentru participarea la program.

The direct beneficiaries and persons with similar/connected activities – to be mentioned the level of experience that is necessary in order to be a participant at this program.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a:
 evalua impactul inflației asupra bugetului personal
 calcula valoarea viitoare și prezentă a unei sume, aplicând principiul valorii în timp a banilor
 realiza un buget personal
 fundamenta decizia de economisire
 analiza decizia de contractare a unui credit
 cuantifica aspectele financiare ale impozitelor și taxelor
 fundamenta decizia de acoperire a riscurilor prin produse de asigurare
 analiza decizia de investiție în instrumente financiare
Toate prezentările sunt explicate utilizând exemple și studii de caz.

At the end of the program, participants will be able to:
 evaluate the impact of inflation on the personal budget
 calculate the future and present value of an amount, applying the time value of money 
 make a personal budget 
 justify the saving decision 
 analyze the decision to apply for a loan  
 quantify the financial aspects of taxes 
 justify the decision to cover risks through insurance products  
 analyze the investment decision in financial instruments  
All presentations are explained using examples and case studies.

Tematica

Inflația și impactul ei 
 rata de inflație
 valori nominale versus valori reale
 rate nominale versus valori reale
Dobânda și valoarea în timp a banilor
 dobânda simplă
 dobânda compusă
 valoarea viitoare a unei sume prezente
 valoarea prezentă a unei sume viitoare
Bugetul personal
 veniturile înregistrate în bugetul personal
 cheltuielile înregistrate în bugetul personal
 previziunea bugetului personal
 optimizarea bugetului personal
Decizia de economisire prin constituirea unui deposit
 înclinația spre economisire
 rata de dobândă, perioada și alte condiții specifice unui depozit
 principii de fundamentare a deciziei de economisire prin depozite
Decizia de finanțare prin credit
 costurile aferente creditelor
 rata de dobândă, perioada și modalitatea de rambursare
 schema de rambursare
 gradul de îndatorare
Impozitele și taxele
 tipuri de impozite și taxe 
 aspecte financiare specifice impozitelor și taxelor 
Asigurările obligatorii și facultative
 tipuri de asigurări
 asigurări obligatorii
 asigurări facultative
Investițiile financiare (acțiuni și obligațiuni)
 acțiuni – tipuri, indicatori de cuantificare a rentabilității și riscului
 obligațiuni – indicatori de cuantificare a rentabilității și riscului
 titluri de stat - indicatori de cuantificare a rentabilității și riscului
Toate subietele vor fi prezentate și discutate utilizând studii de caz și exemple.

Inflation and its impact
 inflation rate
 nominal values versus real values 
 nominal rates versus real rates
Interest rate and the time value of money
 simple interest rate
 compounded interest rate
 future value of a current amount 
 present value of a future amount 
Personal budget 
 revenues of the personal budget 
 expenses of the personal budget 
 forecasting the personal budget 
 personal budget optimization
Saving decision – deposit 
 saving propensity 
 interest rate, duration and other specific terms for a deposit 
 principles of the saving decision through a deposit 
Financing decision – credit 
 credit costs 
 interest rate, period and other specific terms of a credit
 payment scheme
 indebtedness  
Taxes
 types of taxes  
 financial aspects of the taxes  
Insurance 
 types of insurances
 mandatory insurance
 optional insurance
Financial investments 
 shares – types, indicators for return and risk 
 bonds – types, indicators for return and risk 
 government bond - indicators for return and risk
All subjects are presented and discussed using case studies and examples. 

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificat de participare.

Detalii curs

Finanțe pentru nonfinanțiști este un curs care își propune sa crească gradul de înțelegere a informațiilor financiare în vederea îmbunătățirii deciziilor pe termen scurt și lung.
În cadrul acestui curs vor fi prezentate subiecte de interes pentru gestionarea finanțelor personale
 inflația și impactul ei 
 dobânda și valoarea în timp a banilor
 bugetul personal
 decizia de economisire prin constituirea unui depozit
 decizia de finanțare prin credit
 impozitele și taxele
 asigurările obligatorii și facultative
 investițiile financiare (acțiuni și obligațiuni)
Obiectivul cursului este de a furniza cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin intermediul exemplelor și studiilor de caz, dezvoltând competențele de gestiune a finanțelor personale.

Finance for non-finance is a course that aims to increase the degree of understanding of financial information in order to improve short- and long-term decisions.
In this course, topics of interest for managing personal finances will be presented
 inflation and its impact
 interest rate and time value of money
 personal budget
 saving decision - deposit
 financing decision - credit
 taxes
 mandatory and optional insurances
 financial investments (stocks and bonds)
The objective of the course is to provide theoretical knowledge in a fast and practical way, through examples and case studies, developing skills for personal finance.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom (prin 2 sesiuni de curs, fiecare având o durata de 8 ore) în datele: 
- 23 aprile 2024 in intervalul orar : 09.00-17.00
- 24 aprile 2024 in intervalul orar : 09.00-17.00

Nr. de ore
16
Detalii Trainer

LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).

Afilieri:

ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics, ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director, CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Preț cu TVA
1050 RON
Înscrie-te la curs