01.07.2024 - 04.07.2024
Trainer
Paul BARANGA
Cosmin Păunescu
Ioana RADU
Cristina STOICOVICI
Horia Gustă
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează profesioniștilor care activează în cadrul societăților de administrare a investițiilor și administratorilor de fonduri de investiții alternative – atât celor care iau prima dată contact cu acest domeniu, cât și celor care activează deja în industrie, datorită elementelor de noutate și actualizării continue a cursului, atât din perspectiva legislației, cât și a practicilor de supraveghere și managementul riscurilor.
Având în vedere faptul că programul este structurat astfel încât să acopere cele mai importante noțiuni teoretice referitoare la modul de funcționare al organismelor de plasament colectiv, cursul se adresează și persoanelor care-și doresc să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul pieței de capital.

Obiectivele cursului

Programul are ca obiectiv principal aprofundarea cunoștințelor referitoare la modul de funcționare al organismelor de plasament colectiv și la particularitățile titlurilor de participare emise de respectivele entități, precum și aprofundarea aspectelor practice/concrete întâlnite în activitatea profesională a celor care activează în domeniul de activitate aferent fondurilor de investiții. În acest sens, în cadrul cursului vor fi prezentate în mod detaliat modul de funcționare și particularitățile organismelor de plasament colectiv (atât OPCVM, cât și FIA), al administratorilor, depozitarilor, precum și a altor entități financiare.
Totodată, vor fi prezentate o serie de noțiuni legate de riscuri și managementul riscurilor, aplicate la nivelul organismelor de plasament colectiv. Scopul principal al acestei secțiuni din cadrul cursului îl reprezintă formarea unei imagini cuprinzătoare asupra riscurilor care se pot materializa la nivelul fondurilor de investiții – sub ce formă pot apărea riscurile, atât în cazul OPCVM, cât și în cazul FIA, cum pot afecta activitatea și performanța fondurilor și cum pot fi administrate eficient. Astfel, această secțiune din cadrul cursului va aborda tipurile de riscuri de la nivelul OPC, ținând cont de contextul global și de cele mai recente evoluții de pe piețele financiare internaționale. De asemenea, vor fi punctate principalele prevederi legale legate de managementul riscurilor la nivelul OPCVM si FIA și vor fi abordate prevederile legislative și bune practici în legătură simularea situațiilor de criză de lichiditate la nivelul OPCVM și FIA.
În plus, având în vedere interesul în creștere al investitorilor în privința finanțărilor ce țin cont de criteriile ESG, precum și adoptarea la nivel european a unor acte legislative care reglementează cadrul finanțelor sustenabile, de interes pentru administratorii de fonduri de investiții (Regulamentul SFDR, Taxonomia, Regulamentul 231/2013 și Directiva (UE) 2021/1270 în ceea ce privește riscurile de durabilitate și factorii de durabilitate care trebuie luați în considerare pentru organismele de investiții colective în valori mobiliare, cursul abordează și această arie a finanțelor sustenabile.
La sfârșitul programului, ne propunem ca participanții să-și însușească cunoștințe generale privind activitatea de administrare a fondurilor de investiții, să fie familiarizați cu cele mai noi prevederi legislative în acest domeniu și să aibă capacitatea de a dezvolta mecanisme de administrare de administrare a riscului eficiente, adaptate contextului macroeconomic.

Tematica

1.    Aspecte introductive
    1.1.    Administratorii: societatea de administrare a investițiilor (SAI), administratorul de fonduri de investiții alternative (AFIA)
    1.2.    Entitățile administrate: fondurile de investiții deschise (OPCVM); fondurile de investiții alternative (FIA)
    1.3.    Depozitarul
    1.4.    Intermediari
    1.5.    Activitatea de distribuție și promovare a titlurilor de participație

2.    Administratorii și activitatea de administrare
    2.1.    Administrare – internă (autoadministrare) vs. externă
    2.2.    Organizare. Funcții de administrare/conducere/cheie/comitete consultative
    2.3.    Documentele fondului. Prospect/document de ofertă/KID
    2.4.    Administrarea portofoliului
        2.4.1.    Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese
        2.4.2.    Politici de remunerare
        2.4.3.    Politici de prevenire a practicilor frauduloase
        2.4.4.    Verificare prealabilă când se investește - diligența necesară în investiții
        2.4.5.    Executarea deciziilor de tranzacționare și de transmitere către alte entități a ordinelor de tranzacționare
        2.4.6.    Exercitarea drepturilor de vot
        2.4.7.    Comunicarea cu investitorii
        2.4.8.    Delegarea/externalizarea funcțiilor/activităților
        2.4.9.    Verificarea conformității
        2.4.10.    Auditul intern și Comitetul de audit

3.    Entități administrate
    3.1.    Tipuri de entități
        3.1.1.    În funcție de regimul juridic aplicabil: OPCVM/FIA
        3.1.2.    În funcție de forma juridică: contractuală (societate civilă fără personalitate juridică/societate (cu personalitate juridică)
        3.1.3.    În funcție de tipul investitorilor cărora le sunt adresate titlurile de participare: retail/profesionali
        3.1.4.    În funcție de politica de investiții
        3.1.5.    În funcție de tipul capitalului atras: public/privat
        3.1.6.    Alte forme de organizare: OPC compartimentate, OPC de tip master/feeder
        3.1.7.    Combinații ale criteriilor de mai sus
    3.2.    Fondurile de investiții care au și calitatea de emitent (ETF, SIF)
    3.3.    Titluri de participare: unități de fond, acțiuni, ETF

4.    Administrarea investițiilor, evaluarea portofoliului, obligații de raportare și cerințe de transparență
    4.1.    Politica de investiții
    4.2.    Reguli de evaluare a activelor și politici contabile, 
    4.3.    Reguli de calcul al valorii activului net şi al valorii titlurilor de participare
    4.4.    Monitorizarea valorii activelor și a expunerilor
    4.5.    Administrarea portofoliilor individuale de investiţii
    4.6.    Obligații de raportare și cerințe de transparență la nivelul SAI/AFIA pentru activitatea proprie și a fondurilor administrate

5.    Depozitarul
    5.1.    Noțiune, caracteristici
    5.2.    Funcțiile depozitarului și obligația de separare
    5.3.    Custodia activelor financiare deținute de fondurile de investiții
    5.4.    Evaluarea titlurilor de participare (unități de fond, acțiuni) 
    5.5.    Executarea instrucțiunilor venite de la administrator și decontarea tranzacțiilor

6.    Finanțarea participativă (Crowdfunding) versus administrarea de portofoliu
    6.1.    Finanțarea participativă: noțiune, tipuri, caracteristici
    6.2.    Fonduri de investiții autoadministrate care atrag capital privat

7.    Administrarea riscurilor la nivelul SAI/AFIA
    7.1.    Tipuri de riscuri care se pot materializa la nivelul OPC – evaluare, monitorizare și mecanisme de administrare
        7.1.1.    Riscul de piață
        7.1.2.    Riscul de lichiditate
        7.1.3.    Riscul de credit
        7.1.4.    Riscul operațional
        7.1.5.    Riscul reputațional
        7.1.6.    Risurile ESG
    7.2.    Cadrul legal național și European – prevederi privind administrarea riscului la nivelul SAI/AFIA
        7.2.1.    Evaluarea riscului și metode de calcul a expunerii globale și a riscului de contraparte la nivelul OPCVM
        7.2.2.    Metode de calcul a expunerii globale și a efectului de levier la nivelul FIA
        7.2.3.    Cadrul legal privind administrarea riscului de lichiditate - mecanisme de administrare a lichidității în condiții extreme
        7.2.4.    Raportarea către autoritatea competentă
    7.3.    Simularea situațiilor de criză de lichiditate la nivelul OPCVM și FIA

8.    Integrarea factorilor ESG în administrarea fondurilor de investiții

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Detalii curs

Programul este dezvoltat astfel încât cursanții să aprofundeze cunoștințele privind industria fondurilor de investiții și să se familiarizeze cu ultimele dezvoltări în domeniu.
Astfel, cursul este actualizat în funcție de contextul economic actual și de cele mai noi tendințe din spațiul formării profesionale. Acesta abordează temele clasice pe segmentul fondurilor de investiții (cum ar fi Activitatea de administrare a fondurilor de investiții, Adecvarea capitalului și Raportări periodice) și vine cu îmbunătățiri și actualizări pe două arii de interes în contextul actual: Managementul riscurilor care se pot materializa la nivelul OPCVM și FIA în condiții de volatilități crescute pe piețele financiare și Finanțe sustenabile și tranziția verde – repere legislative și managementul riscurilor legate de durabilitate la nivelul OPC.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom (prin 4 sesiuni de curs, fiecare având o durata de 4 ore) în datele: 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 si 04.07.2024 in intervalul orar 17.00-21.00

Nr. de ore
16
Detalii Trainer

Dl. Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice și economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât și în diferite instituții financiare din Romania, a coordonat in 2014 activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente și Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu diverși furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Cosmin PĂUNESCU are o experiențĂ de peste 20 de ani în piața de capital. În prezent deține poziția de Șef Serviciu Supraveghere Prudențială în cadrul ASF. A participat de-a lungul timpului în calitate de reprezentant al ASF/CNVM la numeroase grupuri de lucru în domeniul legislației pieței de capital la nivel european (CE, ESMA) și național, precum și la implementarea unor noi practici de supraveghere. A activat de asemenea în sectorul privat de asset management, deținând poziția de CEO a unui administrator independent și de membru al Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România.
Cosmin a absolvit FABBV - ASE București și a urmat un program de master în cadrul aceleași facultăți. Din iunie 2021 deține certificarea CESGA® (Certified ESG Analyst).

Ioana RADU este angajată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară din anul 2017, în calitate de specialist managementul riscului în cadrul Serviciului Supraveghere Prudențială. Participă în calitate de expert desemnat din partea ASF la grupuri de lucru în domeniul legislației pieței de capital și al practicilor de supraveghere și administrare a riscurilor la nivelul organismelor de plasament colectiv – ESMA IMSC – Investment Management Standing Comitee, IOSCO C5 - Committee on Investment Management, NGFS – Network for greening the financial system, Supervision and nature-related risks.
Ioana a absolvit REI – ASE București și un program de master în Managementul riscului în afaceri internaționale din cadrul aceleiași facultăți. În luna Mai 2022 i-a fost acordat titlul de Doctor în Economie și Afaceri Internaționale, teza de doctorat fiind elaborată în domeniul managementului riscului valutar în portofoliile diversificate internațional.

Cristina STOICOVICI are o experiență profesională de peste 25 ani axată în totalitate în domeniul economico-financiar, atât în mediul public, în autoritățile de supraveghere a pieței de capital, respectiv a sistemului de pensii private (CNVM/CSSP/ASF), cât și în mediul privat, respectiv în activități ce vizează administrarea de fonduri de investiții/pensii, precum și în societăți de asigurări. Activitatea în cadrul autorităților naționale (CNVM/CSSP/ASF) a vizat activitatea specifică supravegherii OPC și a SAI/AFIA, burselor de mărfuri, precum și în domeniul protecției investitorilor și a controlului entităților sistemului de pensii private.
Cristina este absolventă a ASE București, Facultatea de Relații economice Internaționale, și a obținut calificările profesionale de auditor financiar (2002), practician în insolvență (2002), fiind membru inactiv al forurilor profesionale naționale. 

Horia Gustă – Director la Departamentului Juridic in cadrul SAI Muntenia Invest SA din aprilie 2021, Director General al Certinvest Societate de Administrare a Investițiilor din anul 2010 pana in aprilie 2021. Prezent pe piața de capital din România din anul 2000, activand in urmatoarele domenii: administrarea investitiilor in calitate de Consilier Juridic, control intern si conducator al SAI Certinvest; intermediere financiara, prin functiile detinute (Consilier Juridic si Membru al Consiliului de Administrație) in cadrul Intercapital Invest; leasing, ca Senior Legal Advisor in cadrul International Leasing. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Bucuresti. Din luna martie a anului 2020 deține și funcția de Președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri din România.”

Preț cu TVA
1050 RON
Înscrie-te la curs