27.02.2024 - 27.02.2024
Trainer
Radu Toia
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează personalului din cadrul intermediarilor care oferă informații clienților în legătură cu produse de investiții, servicii de investiţii sau servicii auxiliare.
 

Obiectivele cursului

În urma participării la acest program cursanții își vor actualiza și consolida cunoștințele legate de:
• procesul de colectare a informațiilor despre clienți și evaluarea ulterioară de către intermediar a faptului că un anumit produs de investiții este potrivit pentru acesta, în contextul tranzacțiilor cu un produs de investiții sau cu servicii de investiții ori servicii auxiliare;
• caracteristicile, riscul și particularitățile cheie ale produselor de investiții puse la dispoziție clienților; 
• cerințele privind crearea și distribuția instrumentelor financiare; 
• cerințele de guvernanță și cele privind conflictele de interese precum și normele de conduită profesională în domeniul remunerării; 
• executarea ordinelor clienților și caracterul corespunzător; 
• structurile de piață specifice pentru produse de investiții cu privire la care oferă informații clienților; 

Tematica

Modul 1: Cerințele MiFID II privind caracterul corespunzător și legate exclusiv de executare. Durata: 4 ore
Bibliografie:
• Ghidul ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind caracterul corespunzător și legate exclusiv de executare 12/04/2022 | ESMA35-43-3006 - emis în aplicarea art. 25 din MiFID II - Evaluarea caracterului adecvat al clienților și raportarea către clienți.
În cazul în care se furnizează alte servicii de investiții decât cele de consultanță de investiții sau servicii de administrare de portofoliu, firmele de investiții trebuie să solicite clientului sau clientului potențial furnizarea de informații privind cunoștințele și experiența sa în materie de investiții în raport cu tipul specific de produs sau de serviciu propus sau solicitat, pentru ca firmele de investiții să fie în măsură să stabilească dacă serviciul sau produsul de investiții avut în vedere îi este potrivit clientului. 
În cazul în care firma de investiții estimează, pe baza informațiilor primite, că produsul sau serviciul nu este potrivit pentru client sau pentru potențialul client, aceasta îl avertizează în legătură cu acest aspect.
În cazul în care clienții sau clienții potențiali nu furnizează informațiile necesare sau în care aceștia furnizează informații insuficiente privind cunoștințele și experiența lor, firma de investiții îi avertizează că nu este în măsură să stabilească dacă serviciul sau produsul avut în vedere le este potrivit.

Atunci când se furnizează servicii de investiții care constau exclusiv în executarea sau primirea și transmiterea ordinelor clienților, fără acordarea de credite sau împrumuturi, aceste servicii de investiții pot fi prestate clienților lor fără necesitatea de a obține informațiile și a proceda la evaluare, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) serviciile sunt legate de oricare dintre următoarele instrumente financiare non complexe (acțiuni, obligațiuni, instrumente ale pieței monetare, acțiuni sau unități de fond ale unor OPCVM, depozite structurate)
(b) serviciul este furnizat la inițiativa clientului sau a clientului potențial;
(c) clientul sau clientul potențial a fost informat în mod clar că, la furnizarea acestui serviciu, firma de investiții nu este obligată să evalueze dacă instrumentul financiar sau serviciul furnizat sau propus este potrivit și că, prin urmare, el nu beneficiază de protecția aferentă normelor respective de conduită.;
(d) firma de investiții își respectă obligațiile privind dezvăluirea conflictelor de interese.

Modul 2: Procesul de colectare a informațiilor despre clienți și evaluarea ulterioară de către intermediar a faptului că un anumit produs de investiții este potrivit pentru acesta, bazându-se și pe cunoașterea temeinică a intermediarului cu privire la produsele pe care le poate recomanda sau în care poate investi în numele clientului. Durata: 4 ore
Bibliografie:
• Ghidul ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea 03/04/2023 | ESMA35-43-3172
Se aplică furnizării către clienții de retail a următoarelor servicii de investiții: consultanță de investiții și administrarea de portofolii. 
Prin evaluarea adecvării se înțelege întregul proces de colectare a informațiilor despre un client și evaluarea ulterioară                         de de către firmă a faptului că un anumit produs de investiții este potrivit pentru acesta, bazându-se și pe cunoașterea                   temeinică a firmei cu privire la produsele pe care le poate recomanda sau în care poate investi în numele clientului. 
Modul 3: Cerințele de guvernanță și cele privind conflictele de interese precum și normele de conduită profesională în domeniul remunerării.Durata: 4 ore
Bibliografie:
• Ghidul ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind remunerarea 03/04/2023 | ESMA35-43-3565
Firma de investiții își informează în mod clar clienții, înainte de a acționa în numele lor, în legătură cu natura generală și/sau sursele conflictelor de interese și cu măsurile luate în scopul diminuării riscurilor de a afecta interesele clienților și pentru a permite clientului să ia o decizie documentată cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

O firmă de investiții care le furnizează clienților servicii de investiții se asigură că nu remunerează și nu evaluează performanța personalului său într-un mod incompatibil cu obligația sa de a acționa în interesul clienților săi. În special, firma nu ar trebui să ia niciun fel de măsuri care, prin intermediul remunerării sau al obiectivelor în materie de vânzări sau prin alte mijloace, să stimuleze personalul să recomande un anumit instrument financiar unui client de retail atunci când firma de investiții ar putea oferi un alt instrument financiar care ar răspunde mai bine nevoilor clientului respectiv.
Remunerațiile și stimulentele similare nu se bazează exclusiv sau în principal pe criterii comerciale cantitative și țin pe deplin seama de criterii calitative adecvate, care reflectă respectarea normelor aplicabile, tratamentul echitabil al clienților și calitatea serviciilor furnizate clienților. Se menține în permanență un echilibru între componenta fixă și cea variabilă a remunerației, astfel încât structura de remunerare să nu favorizeze interesele firmei de investiții sau pe cele ale persoanelor relevante în detrimentul intereselor unui client.

Modul 4: Cerințele MiFID II privind crearea și distribuția instrumentelor financiare. Durata: 3 ore
Bibliografie:
• Ghidul ESMA privind cerințele de guvernanță ale produselor MiFID II 03/08/2023 | ESMA35-43-3448
O firmă de investiții care creează instrumente financiare pentru a le vinde clienților întreține, utilizează și revizuiește un proces pentru aprobarea fiecărui instrument financiar și adaptări semnificative ale instrumentelor financiare existente înainte de comercializarea sau distribuirea acestora către clienți.
Procesul de aprobare a produselor specifică, pentru fiecare instrument financiar, o piață-țintă identificată de clienți finali din cadrul categoriei relevante de clienți și garantează că toate riscurile relevante pentru respectiva piață-țintă identificată sunt evaluate și că strategia de distribuție avută în vedere este în concordanță cu piață-țintă identificată.
Firma de investiții înțelege instrumentele financiare pe care le oferă sau le recomandă, evaluează compatibilitatea instrumentelor financiare în raport cu nevoile clienților cărora le oferă servicii de investiții, ținând seama, de asemenea, de piața-țintă identificată de clienți finali și se asigură că instrumentele financiare sunt oferite sau recomandate numai atunci când acest lucru este în interesul clientului.

Firma de investiții revizuiește, de asemenea, cu regularitate, instrumentele financiare oferite sau vândute, ținând seama de orice eveniment care ar putea afecta în mod semnificativ riscul potențial pentru piața-țintă identificată, pentru evalua cel puțin dacă instrumentul financiar este în continuare în concordanță cu nevoile pieței-țintă identificate și dacă strategia de distribuție avută în vedere este în continuare adecvată.
O firmă de investiții care creează instrumente financiare pune la dispoziția oricărui distribuitor toate informațiile adecvate cu privire la instrumentul financiar și la procesul de aprobare a produsului, inclusiv la piața-țintă identificată a instrumentului financiar.
În cazul în care o firmă de investiții oferă sau recomandă instrumente financiare pe care nu le creează, ea instituie mecanisme adecvate pentru a obține informațiile menționate la al cincilea paragraf și pentru a înțelege caracteristicile și piața-țintă identificată pentru fiecare instrument financiar.

Investiție

Investiția include acces online la suport de curs timp de  6 luni de zile de la data acordării accesului, suport din partea ISF pe perioada parcurgerii cursului ( contact email: training@isf.ro ) și diploma de participare.

Detalii curs

Cursul, cu desfășurare online asincron,obiectivul acestui program este reprezentat de actualizarea și consolidarea cunoştinţelor  şi competenţelor dobândite în cadrul activității profesionale de către personalul intermediarilor care oferă clienţilor informaţii în legătură cu produse de investiții, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, conform prevederilor Directivei UE 65/2014 (MiFID II) și Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 

Participarea la acest tip de curs este obligatorie pentru personalul intermediarilor care oferă clienţilor informaţii în legătură cu produse de investiții, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
 

Acest tip de curs acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!

Nr. de credite
15
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Radu Toia este în prezent Șef Serviciu Autorizare-Monitorizare Intermediari și Instituții de Piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și activează ca lector pentru ASF, ISF și AAF. Radu are o experiență profesională de cca 25 de ani în domeniul pieței de capital, dobândită ca director în cadrul CNVM/ASF, vicepreședinte executiv al SIF Transilvania SA, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), membru în Colegiul de Coordonare al SAL-FIN și administrator independent al Bursei de Valori București (BVB).

Preț cu TVA
81.99 RON
Înscrie-te la curs